Ontdek onze exclusieve zomerdeals

Bekijk actie 

voorwaarden garantplan

Het Oogwereld Garantplan biedt een garantie voor de meest voorkomende oorzaken voor vroegtijdige brilvervanging zoals beschadiging, diefstal, verlies en sterktewijziging dekt. Daarnaast worden je deelnamekosten vergoed als je een nieuwe (zonne)bril koopt na 3 jaar, mits je gedurende de looptijd geen aanspraak hebt gemaakt op het Garantplan.

Benieuwd naar de voorwaarden van het Oogwereld Garantplan? Lees hieronder verder of informeer bij één van de vestigingen bij jou in de buurt.

Oogwereld Garantplan - Bescherming tegen beschadiging, diefstal, verlies en sterktewijziging voor je (zonne)bril, inclusief terugbetaling van de deelnamekosten na 3 jaar bij geen gebruik.

Voorwaarden dekking Oogwereld Garantplan

OGP-dekkingJaar 1Jaar 2Jaar 3
Beschadiging/breuk100%75%50%
Verlies/diefstal*75%50%25%
Sterktewijziging**75%50%25%
* Bewijs van aangifte via politie (diefstal) en bewijs van melding op www.verlorenofgevonden.nl bij verlies.
** Minimale sterktewijziging 0.50 (dpt).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aankopen en het gebruik van het door

Oogwereld verkochte OGP.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

a. Oogwereld: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Oogwereld Groep (alle winkels behorende tot Oogwereld), gevestigd aan de Boogschutter 20, 5215 MJ te Den Bosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17192171 & 20070898 & 09044602 & 05060603 & 64541274 & 80730884 & 77034163 & 27306020 & 08049486 & 18123825 & 81259999 & 34329471 & 18130736 ondernemingen (hierna te noemen Oogwereld).

b. Winkels: alle vestigingen van Oogwereld.

c. OGP deelnemer. Deelnemer aan Oogwereld Garantplan.

d. Website van Oogwereld: www.oogwereld.nl

2. Informatie over OGP

2.1. Informatie over (het deelnemen aan) het OGP wordt aan u verschaft in de betreffende winkel van Oogwereld. Uitleg over het OGP en de onderhavige algemene voorwaarden zijn te lezen in de OGP brochure en tevens terug te vinden op www.oogwereld.nl

2.2. Bij aankoop van het OGP verklaart u  akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden. Aldus komt een overeenkomst met Oogwereld met betrekking tot het OGP tot stand. Het OGP is persoonsgebonden en geeft recht op 3 jaar lang voordelen verbonden aan het OGP.

3. Gebruik van het OGP

Aanspraak maken op voordelen verbonden aan het OGP kan enkel geschieden in de winkel waar het OGP is afgesloten.

4. Betaling

OGP dient bij aankoop betaald te worden en bedraagt 10% van het bruto aankoopbedrag. Dit is vóór verrekening van een eventuele aanbieding en/of eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar.

5. Wijzigingen

Oogwereld behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. Informatie omtrent wijzigingen vindt u in een brochure of enig ander schriftelijk stuk. De dagtekening van het betreffende stuk geldt als ingangsdatum voor de wijziging. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de OGP deelnemer geen rechten ontlenen.

6. Geldigheid en aanspraken

6.1. Het OGP is geldig gedurende een periode van 36 maanden gerekend vanaf de datum dat u de bril heeft betaald waarbij een OGP is afgesloten.

6.2. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn is het OGP niet langer geldig. Oogwereld zal u hierover berichten.

6.3. Een OGP kan alleen maar aangekocht worden bij een bril die volledig betaald is. Er kan geen nieuw OGP worden aangekocht bij een bril waarbij al OGP services zijn verleend.

6.4. Bij een beschadiging aan uw bril of glazen gedurende de looptijd van uw OGP compenseert Oogwereld de kosten van een herstel als volgt:

Elk onderdeel van de bril kan tijdens de looptijd 1x geclaimd worden. Bij schade en breuk van een bril varieert de eigen bijdrage van 0% (jaar 1) tot 50% (jaar 3) (zie tabel vergoedingen) van het oorspronkelijke aankoopbedrag van het onderdeel dat vervangen dient te worden of van de herstelkosten. Dit is vóór verrekening van een eventuele aanbieding en/of eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar. 

6.5. Indien u uw bril verliest, wordt gestolen dan wordt deze vervangen door een nieuwe gelijkwaardige bril voorzien van dezelfde of vergelijkbare soort brillenglazen op basis van dezelfde oogmeetwaarden als van toepassing in de te vervangen glazen. 

Bij verlies of diefstal van de bril varieert de eigen bijdrage van 25% (jaar 1) tot 75% (jaar 3) (zie tabel vergoedingen)  van het oorspronkelijke aankoopbedrag. Dit is vóór verrekening van een eventuele aanbieding en/of eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar. Oogwereld compenseert het restant door toekenning van een korting op de nieuwe bril. Bewijs van aangifte via politie (diefstal) en bewijs van melding op (www.verlorenofgevonden.nl) bij verlies dient overlegd te worden aan Oogwereld.

6.6. Indien uw sterkte binnen de 3 jaar zodanig wijzigt komt Oogwereld u tegemoet in de kosten voor aanschaf van nieuwe glazen. De sterktewijziging dient tenminste 0.5 dpt te zijn. De eigen bijdrage varieert van 25% (jaar 1) tot 75% (jaar 3) (zie tabel vergoedingen)  van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

6.7. De vergoeding die u betaalt voor het OGP zijn uw kosten voor de extra services waar u aanspraak op kunt maken. Indien gedurende de looptijd van het OGP geen aanspraak wordt gemaakt op de extra services kunt u het volledige door u betaalde OGP bedrag terug krijgen in de vorm van een (extra) korting op de aankoop van een nieuw montuur met glazen op sterkte (of zonnebril op sterkte). De enige voorwaarde die hieraan gesteld wordt is dat een nieuw montuur of zonnebril met correctieglazen aangekocht wordt uiterlijk binnen 6 maanden nadat het OGP is verlopen bij de vestiging waar het abonnement is afgesloten. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt binnen de gestelde termijn dan vervalt automatisch deze mogelijkheid/dit voordeel.

6.8. Er worden gedurende de gehele looptijd van het OGP en nadien geen bedragen in contanten uitgekeerd. Er wordt altijd in natura vergoed, tot maximaal de netto aanschafwaarde van de (zonne)bril op sterkte.

6.9. In het geval van een ongemak dient u dit bij voorkeur zo snel mogelijk kenbaar te maken in de Oogwereld vestiging waar u uw OGP heeft afgesloten. Uw aanspraak wordt in behandeling genomen indien uw aankoopbewijs in ons systeem staat. Indien uw ongemak verband houdt met verlies dient er bewijs van melding (gedaan op www.verlorenofgevonden.nl) te worden overlegd. Bij diefstal dient u een bewijs van aangifte en proces-verbaal te kunnen overleggen. Indien u niet in het bezit bent van een bewijs van aangifte en of proces-verbaal kan uw aanspraak niet in behandeling worden genomen.

6.10. Oogwereld gaat er van uit dat eventuele aanspraken gedaan worden op basis van volledige, juiste en correcte informatie.

6.11. Aanspraken op compensatie gekoppeld aan het OGP kunnen uitsluitend gedaan worden in de Oogwereld vestiging waar het OGP is afgesloten.

6.12. Hoewel het OGP de meest voorkomende ongemakken voor brildragers afdekt, voorziet het OGP niet in compensatie bij herstel of vervanging van de bril bij gebreken als gevolg van slijtage, bij gebreken als gevolg van oneigenlijk gebruik, bij gevolgschade of bij opzettelijke veroorzaakte schade zulks ter beoordeling van Oogwereld.

6.13. Oogwereld benadrukt dat het OGP niet een verzekering betreft die valt onder het toezicht van De Nederlandse Bank. De zekerheden van het OGP zijn gebaseerd op een gegarandeerde toezegging in de vorm van extra kortingen (compensatie) onder voorwaarden, die voorkomen dat OGP afnemers als gevolg van de in deze algemene voorwaarden genoemde ongemakken, voor extra kosten worden gesteld.

7. Opzegging deelname

7.1. Oogwereld is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog; het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie; bij handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden; bij misbruik van uw rechten als OGP afnemer ; of bij enig ander handelen hetwelk schade berokkent aan Oogwereld en/of haar winkels, OGP met onmiddellijke ingang in te trekken en de overeenkomst te ontbinden zonder dat Oogwereld gehouden zal zijn tot het vergoeden van (eventuele) schade en kosten.

7.2. Oogwereld behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald.

8. Beëindiging programma

Oogwereld behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, hetgeen het stopzetten van het OGP betreft. Informatie hieromtrent zal aan u worden kenbaar gemaakt in een brochure of in enig ander schriftelijk stuk. Oogwereld is in dat geval op generlei wijze gehouden tot vergoeding van (eventuele) schade en kosten die daardoor (eventueel) op enigerlei wijze ontstaan.

9. Diversen

Oogwereld behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, die het geschil dan bij uitsluiting zal beslechten, behoudens in geval uit dwingendrechtelijke regels een andere bevoegde rechter voortvloeit.