Oogwereld nieuws

Algemene voorwaarden & Privacy policy

Oogwereld - 01-01-2018 @ 14:34

Lees hieronder de Algemene Vooraarden en de Privacy Policy van de Oogwereld groep.

Algemene voorwaarden Oogwereld

 
ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden  wordt  verstaan  onder:
 • Optiek:
Het aanmeten  van  visuele hulpmiddelen,  met inbegrip  van het doen van subjectieve  en/ of objectieve metingen  van de ogen en/ of het onderzoeken  van de ogen op abnormaliteiten;  het aanmeten, aanpassen,  assembleren  en/of  afpassen  en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet,  verkopen van visuele  en/of optische hulpmiddelen  (zoals  onder  andere contactlenzen  en low-vision  hulpmiddelen).
 • De Ondernemer:
Een natuurlijke  persoon  of een rechtspersoon  die het optiekbedrijf  uitoefent.
 • De Consument:
De koper en/of  opdrachtgever,  natuurlijk  persoon,  die gebruik maakt  van de diensten  en/of goederen  van  het
optiekbedrijf  anders dan in de uitoefening  van  zijn beroep of bedrijf.
 
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden  zijn  van toepassing  op alle overeenkomsten  met betrekking  tot Optiek die tussen de Ondernemer  en de Consument  worden  gesloten. Hieronder wordt ook verstaan offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten.

ARTIKEL 3 – Prijzen, garantie, service, Oogwereld Garantplan, akties en aanbiedingen

1. Als prijs voor de te  leveren  goederen  en/of diensten  geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod  van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven  looptijd  zullen  de prijzen van de aangeboden  goederen  en/of diensten niet worden verhoogd.
2. Alle prijzen  zijn vermeld in Euro’s  en zijn inclusief omzetbelasting.
3. Akties en aktieperiodes kunnen per Oogwereld vestiging verschillen.
4. Akties en voordelen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en voordelen.
5 Levenslange service. U bent altijd van harte welkom bij Oogwereld om uw ( bij één van de Oogwereld vestigingen aangeschafte) bril te laten nakijken, te stellen en te reinigen.
6. Kwaliteitsgarantie. Met betrekking tot garantie op een aangeschaft product bij Oogwereld geldt het volgende. Op een complete bril, bestaande uit de nieuw aangekochte glazen en het nieuw aangekochte montuur geldt in ieder geval een 100% garantie in het eerste jaar op fabricagefouten (productie- en materiaalfouten). Deze garantie geldt ook voor zonnebrillen (op sterkte). Deze garantie geldt op basis van de volgende voorwaarden:
 • Gebreken door fabricage- of assemblagefouten.
 • Het loslaten van ontspiegelingen, coatingen of hardingslagen en fabricagefouten.
 • Het spontaan breken van de materialen of loslaten van solderingen.
Onder deze garantie valt niet:
 • Gebreken veroorzaakt door onjuist gebruik of normale slijtage.
 • Veranderde oogsterkte of externe invloeden zoals zuren of continue kracht zoals klemzitten.
In geval van twijfel is het (schriftelijk) oordeel van de fabrikant bindend. Dit alles geldt in de periode van 6 maanden na aankoop.
 
7. Omruilgarantie brillenglazen.
 
Kunt u na aankoop van uw bril bij Oogwereld niet wennen aan uw multifocale glazen, dan kunt u deze bij Oogwereld
omruilen. Deze garantie geldt op basis van de volgende voorwaarden:
 • De omruilgarantie geldt op alle multifocale- en enkelvoudige glazen.
 • De omruilgarantie is geldig tot 2 maanden na de afleverdatum van uw complete bril.
 • U kunt gebruikmaken van de omruilgarantie mits de glazen onbeschadigd zijn.
 • Na aankoop van multifocale glazen mag u maximaal drie keer nieuwe glazen uitkiezen, totdat u het gewenst resultaat heeft bereikt. Wanneer de nieuwe glazen duurder zijn, dient u het verschil bij te betalen. Wanneer u goedkopere glazen uitkiest, krijgt u van ons het verschil terug.
 • Na aankoop van enkelvoudige glazen mag u eenmalig nieuwe glazen uitkiezen. Wanneer de nieuwe glazen duurder zijn, dient het verschil bijbetaald te worden. Wanneer u goedkopere glazen uitkiest, krijgt u van ons het verschil terug.
 • De omruilgarantie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
 • De omruilgarantie is alleen geldig op vertoon van uw aankoopbon in de Oogwereld winkel van aankoop.
 • Bij gebruik van de garantie worden de ingeruilde glazen eigendom van Oogwereld.
8.  Oogwereld Garantplan (OGP).
 
Oogwereld biedt haar klanten een Oogwereld Garantplan aan. Het Oogwereld Garantplan dekt de schade aan de deelnemende bril, wanneer de schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt wordt of ontstaat. Onder schade wordt ook verstaan verlies of diefstal van de deelnemende bril. De deelnamekosten en specifieke voorwaarden van het Oogwereld Garantplan worden verstrekt aan de deelnemer van het Oogwereld Garantplan en zijn tevens terug te vinden op de website van Oogwereld
 
9. Kortingen bij aankoop van compleet montuur binnen 1, 2 en 3 jaar voor deelnemers van Oogwereld Garantplan
 
Voor deelnemers OGP hebben we diverse voordelen. Koopt u binnen 1 jaar een nieuwe complete bril dan ontvangt u 15% korting, tussen 1 en 2 jaar is de korting 10% en tussen 2e en 3e jaar bedraagt de korting 5%. Korting geldt over de voordeligste bril (montuur met glazen) en de datum is die zoals staat vermeld op de factuur. Dit aanbod geldt niet voor zonnebrillen, zonnebrillen op sterkte, low vision brillen of contactlenzen en niet in combinatie met andere aanbiedingen.)
 
10. Gratis glazen met Juniorplan

Goede oogzorg is zeker voor kinderen van groot belang. Met het Oogwereld Juniorplan zijn voor kinderen t/m 12 jaar, de standaard kunststof glazen inclusief ontspiegeling en hardingslaag gratis bij aanschaf van een nieuw montuur. Kiest u voor nog betere en kostbaardere glazen wordt de waarde van de standaard kunststofglazen als korting verrekend op de factuur.
 
ARTIKEL 4 - Offertes

1. Alle offertes van de Ondernemer zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument wordt aanvaard.
3. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het BW van toepassing.
 
ARTIKEL 5 - Uitvoering  van de overeenkomst

1. De Ondernemer  staat  ervoor in dat een geleverde  zaak beantwoordt  aan de overeenkomst,  mede  gelet op de mededelingen  die hij en zijn voorschakels  over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer  staat  er bovendien  voor in dat de zaak die eigenschappen  bezit  die voor een normaal gebruik nodig  zijn alsmede  voor een bijzonder  gebruik voorzover  dat is overeengekomen.
2. De Ondernemer  staat  ervoor in dat de door hem  verrichte werkzaamheden  beantwoorden  aan de overeenkomst  en worden uitgevoerd  met goed vakmanschap  en met gebruikmaking  van deugdelijk materiaal.
3. Een aanspraak  op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Consument  zonder toestemming  van  de Ondernemer  herstel of andere,  daarmee  verband houdende werkzaamheden  aan het door de Ondernemer  geleverde hebben verricht of laten verrichten.
4. De Consument  is gerechtigd  een afschrift  van het door de Ondernemer  vastgestelde  brilvoorschrift  mede te nemen, zulks echter  uitsluitend  voor  zover de Consument  aan  zijn betalingsverplichting(en)  ingevolge  deze Algemene Voorwaarden  heeft  voldaan.
 
ARTIKEL 6 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG- GDPR) en Privacyverklaring

Via de diverse diensten van Oogwereld Groep worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Oogwereld Groep acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houdt Oogwereld zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en heeft een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
De Privacyverklaring is te lezen en te downloaden op www.oogwereld.nl. Wilt u deze per post ontvangen dan kunt contact opnemen met de Oogwereld Groep. Tel. 073- 5530336 – info@oogwereld.nl – P. Dondersplein 24 – 5271 AA St Michielsgestel.
Wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
ARTIKEL 7 - Annulering

Bij annulering  van  de overeenkomst  door  de Consument is deze gehouden  aan de Ondernemer  die kosten te betalen die de Ondernemer  in redelijkheid  en aantoonbaar  heeft  gemaakt.

ARTIKEL 8 - Vooruitbetaling

De Ondernemer  is gerechtigd  alvorens werkzaamheden  en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling  van  de Consument te verlangen  voor  de nakoming  van de betalingsverplichtingen van de Consument  tot maximaal  25% van de overeengekomen  prijs.

ARTIKEL 9 - Garantie bij vooruitbetaling

1. Indien de Ondernemer  surséance  van  betaling  krijgt of failliet wordt verklaard  en een vooruitbetaling  niet of niet volledig kan worden terugbetaald,  zal de Oogwereld  Groep zo spoedig mogelijk,  doch in ieder geval binnen tien werkdagen  nadat  de Consument daartoe  een verzoek  heeft ingediend,  één of meer Ondernemers  aanwijzen  die de overeenkomst  zullen  uitvoeren onder verrekening  van de vooruitbetaalde  som.

ARTIKEL 10 - Betaling

1. Het aan de Ondernemer  verschuldigde  bedrag  dient direct bij aflevering respectievelijk  na het verrichten  van  de diensten tegen bewijs  van kwijting aan hem te worden  voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden  geldt een betalingstermijn  van maximaal veertien  dagen  na ontvangst van de factuur door  de Consument.  De Consument  is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken  van deze betalingstermijn  het verschuldigde  bedrag  niet heeft betaald.
3. Indien de Consument  in verzuim is, stuurt de Ondernemer deze een betalingsherinnering, waarin de Ondernemer de Consument  op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog  de gelegenheid biedt binnen een termijn  van veertien dagen  na ontvangst  van deze betalingsherinnering  het  verschuldigde  bedrag te betalen.
4. Indien de Consument  ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen  voldoet,  is de Ondernemer  bevoegd zonder nadere  aankondiging  tot invordering  van  het verschuldigde  bedrag over te gaan.
 
ARTIKEL 11 - Eigendomsvoorbehoud  en  recht van terughouding

1. De Ondernemer  behoudt  zich de eigendom  van  de geleverde goederen  voor totdat deze volledig  zijn betaald inclusief de eventuele  kosten  voortkomende  uit artikel 11 lid 3 en 4, onverminderd  de aan de Consument  op grond van de wet toekomende  rechten.
2. De Ondernemer  is bij reparatie  bevoegd tot toepassing  van het hem wettelijk toekomende  recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht  komt  de Ondernemer  toe indien hij eigenmachtig  bepaalde  diensten  verricht  c.q. werkzaamheden  uitvoert, waarvoor  de Consument  hem geen opdracht heeft verstrekt.

ARTIKEL 12 - Wettelijke  rente en buitengerechtelijke kosten

1.Bij niet tijdige betaling  van een verschuldigd  bedrag heeft de wederpartij  de bevoegdheid  de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke  Wetboek,  in rekening te brengen, te rekenen  vanaf de dag van intreding  van het verzuim.
2. De door een partij in redelijkheid  gemaakte buitengerechtelijke  kosten  komen  voor rekening  van de wederpartij.

ARTIKEL 13 - Opschorting  van de betalingsverplichting

De Consument  is in geval  van klachten uitsluitend  gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding  staat tot de inhoud  en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument  niet  van zijn verplichting tot betaling van het resterende  deel  van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer  aanvaardt  de aansprakelijkheid  voor letsel en/of zaakschade  bij het uitvoeren  van de overeenkomst toegebracht  aan personen of goederen  in die gevallen waarin de Ondernemer  als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek  kan  worden gezien.
2. Schade aan goederen die ter reparatie  en/of  andere behandeling worden  aangeboden  en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico  voor schade met zich meebrengen  komen voor rekening  en risico van de Consument, mits  dit van te voren is meegedeeld.

ARTIKEL 15 - Klachten

1. Onverminderd  het hiervoor bepaalde  zullen  klachten over direct waarneembare  gebreken  van  goederen tijdig  na aflevering  c.q. na het verrichten  van  de desbetreffende diensten  bij de Ondernemer  moeten  zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare  gebreken  zullen tijdig  nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt  had kunnen of behoren te worden bij de Ondernemer  moeten  zijn ingediend.  Een  kennisgeving  binnen twee maanden  na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. De Ondernemer  dient klachten te onderzoeken  en eventuele gebreken te herstellen  binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden  niet  van hem kan worden  gevergd.
 

Privacybeleid Oogwereld Groep

 
1. Privacybeleid Oogwereld Groep
Oogwereld groep is een bedrijf met meerdere optiekwinkels. Wij verstrekken oogzorg aan onze klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
 
Telefonisch: 073-5530336
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: info@oogwereld.nl
Post: Oogwereld Groep, P. Dondersplein 24
5271 AA St.Michielsgestel

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en producten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en producten jij kiest te gebruiken.Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

• Naam
• Adres
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• IBAN
• Leeftijd
• Klantnummer
• Telefoonnummer
• Meetgegevens (refractie, anamnese, audiogram, gegevens t.a.v. gezondheid van ogen en oren)
• Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen producten en diensten)
• Financiële gegevens ( betaalhistorie, openstaande rekeningen etc.)
 
3. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

• Om jou op ieder van de locaties van de Oogwereld Groep te voorzien van optimale oog- en oorzorg.
• Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via telefonisch contact of bezoek van één van onze winkels
• Om je te informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product of dienst
• Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
• Om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken.
• Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren
• Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
• Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van de Oogwereld Groep
• Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses
• Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
• Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
• Om onze websites te verbeteren.
 
4. Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van of dienstverlening rond de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
5. Profilering en cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van onze websites namelijk;  
Door jouw gegevens van deze websites te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.
 
6. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.
 
7. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
 
8. Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.
 
9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
10. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor inzage en het wijzigen van je gegevens kun je contact opnemen met de administratie van de Oogwereld Groep via de volgende gegevens:

Telefonisch: 073-5530336
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: info@oogwereld.nl
Post: Oogwereld Groep, P. Dondersplein 24
5271 AA St.Michielsgestel
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Bij het opvragen van de specifieke meetgegevens zoals refractie zijn wij genoodzaakt om €49,- aan onkostenvergoeding in rekening te brengen. U ontvangt voor dit bedrag een duidelijk leesbaar rapport met daarop uw persoonlijke meetgegevens.
 
11. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
12. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018
 
storelocator.gif

HOME | WEBSHOP | AFSPRAAK MAKEN | ACTIES

 

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje.

Verder shoppen Afrekenen